Tính giờ đi ngủ


Công cụ này giúp bạn có thể biết thời điểm bạn nên đi ngủ lúc nào để dậy vào thời gian bạn đã đề ra trước. Công cụ này dựa vào công thức tính toán chu kỳ giấc ngủ và tính toán sao cho mình tỉnh giấc vào thời điểm chuyển giao chu kỳ ngủ.

Nhập giờ muốn thức dậy:

:
Tính toán